Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Vandorenburch, hierna te noemen Vandorenburch, is gevestigd te Amsterdam. Vandorenburch is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69253986.

1.2 Alle werkzaamheden worden verricht conform deze Algemene Voorwaarden. Afspraken anders dan in deze Algemene Voorwaarden vermeld zijn alleen rechtsgeldig indien schriftelijk is overeengekomen tussen Vandorenburch en de klant.

1.3 Wijzigingen of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden van Vandorenburch zijn bindend voor opdrachtgevers vanaf één maand nadat hiervan kennisgeving is gedaan.

1.4 De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn bindend, tenzij wet- en regelgeving zich hiertegen verzetten en dit van rechtswege is bepaald.

Artikel 2: Definities

2.1 Opdrachtgever: Een natuurlijke persoon of een rechtspersoon dan wel een vertegenwoordiger, gemachtigde, erfgenaam of anderszins rechthebbende namens deze opdrachtgever met wie Vandorenburch een overeenkomst is aangegaan.

2.2 Debiteur: De rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon op wie de opdrachtgever een vordering heeft. Vandorenburch zal alle correspondentie aangaande een invordering aan deze debiteur zenden zoals facturen, aanmaningen alsmede voorstellen voor minnelijke incasso of eventuele gerechtelijke stappen..

2.3 Vordering: Het bedrag dat debiteur verschuldigd is te voldoen, inclusief rente en kosten.

2.4 Geïncasseerde bedragen: Hieronder wordt verstaan:

 • Bedragen die door Vandorenburch bij debiteur zijn geïncasseerd
 • Bedragen die door de opdrachtgever van debiteur zijn ontvangen
 • Retour ontvangen goederen, waarvan de waarde objectief is vastgesteld en in mindering is gebracht op de openstaande vordering op debiteur
 • Kwijtschelding, vermindering of creditering ten gunste van debiteur door de opdrachtgever

Artikel 3: Bescherming privacy en geheimhouding

3.1 Vandorenburch is gehouden tot geheimhouding van gegevens die door opdrachtgever dan wel debiteur zijn verstrekt en waarvan logischerwijs kan worden vastgesteld dat deze vertrouwelijk zijn. Vandorenburch zal deze gegevens onder geen voorwaarde aan derden verstrekken zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever dan wel debiteur.

3.2 Een uitzondering geldt voor eventuele derde partijen die door Vandorenburch worden ingeschakeld in het kader van het uitvoeren van een incasso opdracht. Ook dit wordt vooraf met opdrachtgever gecommuniceerd.

Artikel 4: Aanvaarding van opdrachten

4.1 Een opdracht wordt beschouwd als zijnde aanvaard zodra de overeenkomst tussen Vandorenburch en opdrachtgever is gesloten. Vanaf dat moment zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Ook als opdrachtgever anderszins akkoord is gegaan, zoals onder andere kan blijken uit e-mailcorrespondentie, wordt de opdracht beschouwd als zijnde tot stand gekomen.

4.2 Vandorenburch is onder geen voorwaarde verplicht een opdracht te aanvaarden.

4.3 Er geldt een nadrukkelijk voorbehoud voor het beëindigen van een reeds aanvaarde opdracht door Vandorenburch als blijkt dat het handelen van de opdrachtgever of de aard van de opdracht hiertoe aanleiding geven.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Alle opdracht worden door Vandorenburch aanvaard met inachtneming van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

5.2 Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd door Vandorenburch, tenzij met opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Vandorenburch nadrukkelijk van iedere aansprakelijkheid aangaande debiteuren of derden die op welke wijze dan ook verband houden met de werkzaamheden die Vandorenburch conform de verstrekte opdracht uitvoert voor de opdrachtgever.

5.4 Vandorenburch wordt door de opdrachtgever onder geen voorwaarde aansprakelijk gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door derden die door Vandorenburch zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van de door opdrachtgever verstrekte opdracht.

Artikel 6: Incasso opdrachten

6.1 Vandorenburch heeft als doel om in opdracht van en voor rekening van de opdrachtgever openstaande vorderingen van de opdrachtgever te incasseren.

6.2 De invordering gebeurt in eerste instantie via buitengerechtelijke incasso

6.3 Wanneer blijkt dat minnelijke invordering niet mogelijk is kan in overleg met en na toestemming van de opdrachtgever overgegaan worden tot gerechtelijke invordering. Hiervoor wordt door Vandorenburch een derde partij (deurwaarder) ingeschakeld.

6.4 Vandorenburch tracht bij het uitvoeren van een opdracht voor incasso de navolgende kosten te incasseren bij de debiteur:

 • De openstaande vordering (hoofdsom)
 • Rente
 • Buitengerechtelijke incassokosten

6.5 Vandorenburch maakt bij het uitvoeren van een incasso opdracht uitsluitend gebruik van middelen en methoden die bij de wet zijn toegestaan.

6.6 Bij het invorderen van bedragen namens de opdrachtgever worden alle maatschappelijk aanvaarde zorgvuldigheidscriteria in acht genomen.

6.7 De uitkomst van een incassotraject kan zijn dat Vandorenburch met debiteur een betalingsregeling overeenkomt, inhoudende aflossing van de openstaande vordering in termijnen.

6.8 Wanneer met debiteur een schikking overeen wordt gekomen voor minder dan het openstaande bedrag tegen finale kwijting zal hierover zoveel als mogelijk vooraf overleg worden gepleegde met de opdrachtgever

6.9 Vandorenburch werkt met een volledige volmacht van de opdrachtgever voor het verrichten van handelingen die noodzakelijk worden geacht om de vordering te kunnen innen.

6.10 Indien noodzakelijk, en na overleg met de opdrachtgever, zal Vandorenburch overgaan tot het nemen van gerechtelijke invorderingsmaatregelen.

Artikel 7: Beëindiging van de incasso opdracht

7.1 De incasso opdracht wordt beëindigd indien:

 • Debiteur is overleden
 • Debiteur aantoonbaar failliet is verklaard
 • Debiteur is toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
 • Er informatie over debiteur bekend is bij Vandorenburch die het aannemelijk maakt dat incasso van de vordering onmogelijk is en Vandorenburch afraadt om over te gaan tot gerechtelijke invordering wegens geringe slagingskans

7.2 Het dossier van een gesloten incasso opdracht wordt minimaal tot 1 jaar na beëindiging door Vandorenburch bewaard. Na deze termijn wordt het dossier vernietigd. Originele stukken die door opdrachtgever zijn verstrekt aan Vandorenburch worden geretourneerd naar opdrachtgever.

Artikel 8: Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever voorziet Vandorenburch van alle benodigde informatie bij het verstrekken van een opdracht. Hieronder vallen

 • Bewijsstukken van het bestaan van de vordering
 • Contactgegevens van de debiteur
 • Alle overige bescheiden of informatie die van nut kan zijn bij het invorderen van het openstaande bedrag

8.2 Opdrachtgever staakt invorderingspogingen naar de debiteur nadat de vordering aan Vandorenburch is overgenomen. Uitzondering op deze regel geldt alleen als Vandorenburch hier nadrukkelijk en schriftelijk toestemming voor geeft.

8.3 Informatie, correspondentie en andere stukken die betrekking hebben op de vordering en die opdrachtgever ontvangt na het aangaan van de overeenkomst met Vandorenburch, worden direct aan Vandorenburch ter beschikking gesteld.

8.4 Wanneer debiteur betalingen doet aan opdrachtgever na de datum waarop de overeenkomst met Vandorenburch is gesloten, worden deze betalingen geacht het resultaat te zijn van de overeenkomst. Opdrachtgever dient Vandorenburch direct in kennis te stellen van dergelijke ontvangen betalingen.

8.5 Opdrachtgever dient binnen een termijn van 14 werkdagen te reageren op een verzoek om informatie vanuit Vandorenburch. Voldoet opdrachtgever niet aan een dergelijk verzoek dan kan Vandorenburch de verstrekte opdracht als beëindigd/ingetrokken beschouwen. In dit geval zal Vandorenburch de opdracht beëindigen en opdrachtgever factureren voor gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten dan wel kosten van derden.

Artikel 9: Tarieven

9.1 Vandorenburch brengt bij opdrachtgever kosten voor de invordering in rekening. Deze zijn gebaseerd op het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BBI) d.d. 27 maart 2012.

9.2 Van de tarieven in het BBI kan worden afgeweken als Vandorenburch en opdrachtgever contractueel andere afspraken maken en deze schriftelijk zijn vastgelegd.

9.3 Vandorenburch betaalt aan opdrachtgever de ontvangen aflossing op de vordering over, onder aftrek van de aan Vandorenburch toekomende vergoedingen. De betalingen bestaan uit opgebouwde wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten.

9.4 Betalingen door een debiteur gedaan aan Vandorenburch dan wel rechtstreeks aan opdrachtgever worden in eerste instantie aangemerkt als betaling van buitengerechtelijke invorderingskosten en wettelijke rente. Deze betalingen komen toe aan Vandorenburch.

9.5 Wanneer debiteur wel de hoofdsom betaalt maar niet de buitengerechtelijke invorderingskosten, dan behoudt Vandorenburch zich het recht voor om deze kosten alsnog bij debiteur te incasseren.

9.6 Bij debiteur zal nooit meer dan het wettelijk toegestane bedrag aan rente en invorderingskosten in rekening worden gebracht, conform het BBI.

Artikel 10: Het buitengerechtelijk incassotraject

10.1 Wanneer debiteur de hoofdsom, buitengerechtelijke invorderingskosten en rente volledig betaalt, dan worden bij opdrachtgever door Vandorenburch geen kosten in rekening gebracht.

10-2 Opdrachtgever ontvangt wel een factuur voor de Btw over de incassokosten. Deze kan opdrachtgever verrekenen bij de aangifte omzetbelasting.

10.3 Betaalt debiteur slechts een gedeelte van de vordering, hetzij aan Vandorenburch, hetzij aan opdrachtgever, dan wordt door Vandorenburch een vergoeding in rekening gebracht. Deze bedraagt maximaal de helft van de gemaakte incassokosten en wettelijke rente. Hiervoor wordt een minimumbedrag van €45,- gehanteerd.

10.4 Afwijking van het onder punt 10.3 gestelde is alleen mogelijk indien Vandorenburch en opdrachtgever dit schriftelijk zijn overeengekomen.

10.5 indien invordering in het geheel niet mogelijk blijkt, wordt het dossier kosteloos gesloten indien:

 • Debiteur is overleden
 • Debiteur aantoonbaar failliet is verklaard
 • Debiteur is toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
 • Er informatie over debiteur bekend is bij Vandorenburch die het aannemelijk maakt dat incasso van de vordering onmogelijk is en Vandorenburch afraadt om over te gaan tot gerechtelijke invordering wegens geringe slagingskans

10.3 Wanneer opdrachtgever tijdens de incassoprocedure goederen terugneemt ter aflossing van de openstaande vordering, dan worden de buitengerechtelijke invorderingskosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

10.4 Wordt de vordering door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht aan Vandorenburch geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden of wordt een creditfactuur aan debiteur gestuurd, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten en de rente het bedrag zoals van toepassing op het oorspronkelijk in te vorderen bedrag.

10.5 Vandorenburch zal de buitengerechtelijke invorderingskosten of kosten van derden bij opdrachtgever in rekening brengen indien:

 • Opdrachtgever de incasso opdracht zonder gegronde reden intrekt
 • Opdrachtgever zelf een regeling voor terugbetaling treft met debiteur
 • Opdrachtgever de incassoprocedure door Vandorenburch belemmert
 • Opdrachtgever Vandorenburch niet de gewenste informatie verstrekt
 • Opdrachtgever zelf overgaat tot incasso van het openstaande bedrag

Artikel 11: Incasso opdrachten in het buitenland

11.1 Vandorenburch verstaat onder een buitenlandse incasso een Nederlandse opdrachtgever waarvan debiteurbuiten Nederland woont of een in het buitenland gevestigde opdrachtgever die een vordering heeft op een debiteur die in Nederland woont.

11.2 Voor een buitenlandse incasso opdracht brengt Vandorenburch altijd een provisie van 15% in rekening over de geïncasseerde hoofdsom.

11.3 Ongeacht of de incasso succesvol is, wordt door Vandorenburch aan de opdrachtgever een bedrag van € 9,95 in rekening gebracht alvorens de opdracht in behandeling wordt genomen.

Artikel 12: Gerechtelijke procedure

12.1 Vandorenburch behoudt zich het recht voor om aan opdrachtgever een voorschot te vragen voor de kosten van het opstarten van een gerechtelijke procedure ter incasso van de vordering van opdrachtgever.

12.2 De gerechtelijke procedure wordt door Vandorenburch pas opgestart als dit voorschot is ontvangen.

12.3 Alle werkzaamheden voor de gerechtelijke invordering worden in rekening gebracht bij opdrachtgever. Hierbij valt te denken aan het opstellen van een dagvaarding, kosten voor de betekening door de deurwaarder, griffiekosten en het uurtarief voor de behandeling van de zaak bij de rechtbank. Deze kosten worden indien mogelijk verhaald op debiteur als de rechter positief beschikt.

Artikel 13: Betalingsverplichtingen

13.1 Opdrachtgever verplicht zich om facturen van Vandorenburch binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

13.2 Wanneer opdrachtgever een factuur van Vandorenburch niet tijdig voldoet, is vanaf de eerste dag van in verzuim zijn de wettelijke handelsrente verschuldigd.

13.3 Kosten voor invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk komen bij verzuim van betaling voor rekening van opdrachtgever.

13.4 Vandorenburch brengt minimaal 15% buitengerechtelijke invorderingskosten in rekening wanneer een factuur niet binnen de termijn van 14 werkdagen wordt voldaan. Het minimaal in rekening te brengen bedrag aan kosten en rente bedraagt €75,- per openstaande factuur, exclusief Btw. Voorafgaand aan een eventueel incassotraject worden herinneringen/aanmaningen verstuurd. Voor elke herinnering/aanmaning wordt €10,- exclusief Btw in rekening gebracht.

13.5 Wanneer er bij de opdrachtgever sprake is van surséance van betaling of (dreigend) faillissement dan zijn openstaande bedragen per direct opeisbaar. In een dergelijke situatie behoudt Vandorenburch zich het recht voor om een lopende opdracht op te schorten of te beëindigen.

13.6 Vandorenburch kan openstaande facturen van opdrachtgever verrekenen met gelden die worden ontvangen in het kader van een aan Vandorenburch door opdrachtgever verstrekte incasso opdracht.

Artikel 14: Klachten

14.1 In geval opdrachtgever een klacht heeft aangaande de dienstverlening door Vandorenburch of een door Vandorenburch gefactureerd bedrag, dient opdrachtgever dit binnen 14 dagen kenbaar te maken. Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend.

14.2: In geval van een klacht over een factuur geldt de factuurdatum voor de termijn van 14 dagen zoals genoemd onder 14.1.

14.3 Het indienen van een klacht over een door Vandorenburch verzonden factuur heeft geen opschortende werking voor de betalingsverplichting door opdrachtgever.

14.4: Heeft opdrachtgever een klacht niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen kenbaar gemaakt vervalt het recht om in een later stadium alsnog een klacht in te dienen c.q. op een verstuurde factuur terug te komen.

Artikel 15: Toepasselijk recht

In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de algemene voorwaarden van Vandorenburch boven die van opdrachtgever.

Aldus vastgesteld te Amsterdam op 5 juni 2023